Tìm hiểu mô hình MVC là gì? Ví dụ về cách sử dụng mô hình MVC

Mô hình MVC (Model-View-Controller) là một mô hình phát triển phần mềm phổ biến được sử dụng trong việc xây dựng các ứng dụng web. Mô hình này giúp tách biệt logic xử lý dữ liệu, giao diện người dùng và quản lý luồng điều khiển của ứng dụng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về mô hình MVC là gì và cách sử dụng nó trong việc phát triển ứng dụng.

1. Mô hình MVC là gì?

MVC là viết tắt của Model-View-Controller, đây là một mô hình thiết kế phần mềm được sử dụng để tách biệt logic xử lý dữ liệu, giao diện người dùng và quản lý luồng điều khiển của ứng dụng. Mô hình này giúp cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn.

Theo mô hình MVC, ứng dụng được chia thành ba thành phần chính:

 • Model: Đại diện cho các đối tượng và logic xử lý dữ liệu trong ứng dụng. Model thường chứa các phương thức để truy xuất, cập nhật và xử lý dữ liệu.
 • View: Đại diện cho giao diện người dùng của ứng dụng. View là nơi hiển thị dữ liệu cho người dùng và nhận các sự kiện từ người dùng.
 • Controller: Đại diện cho luồng điều khiển của ứng dụng. Controller nhận các sự kiện từ View, xử lý logic và cập nhật Model, sau đó cập nhật lại giao diện người dùng thông qua View.

Mô hình MVC giúp tách biệt logic xử lý dữ liệu, giao diện người dùng và luồng điều khiển trong ứng dụng. Điều này giúp cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, vì mỗi thành phần có thể được phát triển và kiểm thử độc lập.

2. Ví dụ về cách sử dụng mô hình MVC

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ cụ thể về cách sử dụng mô hình MVC trong việc phát triển một ứng dụng web đơn giản. Ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách các thành phần trong mô hình MVC tương tác với nhau.

2.1. Xây dựng Model

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng quản lý danh sách sinh viên. Đầu tiên, chúng ta cần xây dựng Model để đại diện cho danh sách sinh viên và các thao tác liên quan đến nó.

Model có thể được triển khai bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, nhưng trong ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ PHP. Dưới đây là một ví dụ về cách triển khai Model trong PHP:

<?php
class Student {
  private $name;
  private $age;
  
  public function __construct($name, $age) {
    $this->name = $name;
    $this->age = $age;
  }
  
  public function getName() {
    return $this->name;
  }
  
  public function getAge() {
    return $this->age;
  }
}

class StudentModel {
  private $students;
  
  public function __construct() {
    $this->students = array();
  }
  
  public function addStudent($name, $age) {
    $student = new Student($name, $age);
    array_push($this->students, $student);
  }
  
  public function getStudents() {
    return $this->students;
  }
}
?>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã xây dựng hai lớp: StudentStudentModel. Lớp Student đại diện cho một sinh viên với hai thuộc tính là tên và tuổi. Lớp StudentModel đại diện cho danh sách sinh viên và các thao tác liên quan đến nó như thêm sinh viên mới và lấy danh sách sinh viên.

2.2. Xây dựng View

Sau khi xây dựng Model, chúng ta cần xây dựng View để hiển thị danh sách sinh viên cho người dùng. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng HTML và CSS để xây dựng giao diện người dùng đơn giản.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Danh sách sinh viên</title>
  <style>
    table {
      width: 100%;
      border-collapse: collapse;
    }
    
    th, td {
      padding: 8px;
      text-align: left;
      border-bottom: 1px solid #ddd;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Danh sách sinh viên</h1>
  
  <table>
    <tr>
      <th>Tên</th>
      <th>Tuổi</th>
    </tr>
    
    <?php foreach ($students as $student) { ?>
    <tr>
      <td><?php echo $student->getName(); ?></td>
      <td><?php echo $student->getAge(); ?></td>
    </tr>
    <?php } ?>
  </table>
</body>
</html>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng HTML và CSS để tạo một bảng hiển thị danh sách sinh viên. Chúng ta cũng đã sử dụng PHP để lặp qua danh sách sinh viên từ Model và hiển thị thông tin của từng sinh viên trong bảng.

2.3. Xây dựng Controller

Sau khi xây dựng Model và View, chúng ta cần xây dựng Controller để quản lý luồng điều khiển của ứng dụng. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng PHP để xây dựng Controller.

<?php
require_once 'StudentModel.php';

class StudentController {
  private $model;
  
  public function __construct() {
    $this->model = new StudentModel();
  }
  
  public function addStudent($name, $age) {
    $this->model->addStudent($name, $age);
  }
  
  public function getStudents() {
    return $this->model->getStudents();
  }
}

$controller = new StudentController();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
  $name = $_POST['name'];
  $age = $_POST['age'];
  
  $controller->addStudent($name, $age);
}

$students = $controller->getStudents();

require 'StudentView.php';
?>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã xây dựng lớp StudentController để quản lý luồng điều khiển của ứng dụng. Lớp này sử dụng lớp StudentModel để thêm sinh viên mới và lấy danh sách sinh viên. Chúng ta cũng đã sử dụng PHP để xử lý các yêu cầu POST từ View và hiển thị danh sách sinh viên.

2.4. Kết hợp Model, View và Controller

Sau khi xây dựng Model, View và Controller, chúng ta cần kết hợp chúng lại với nhau để hoàn thành ứng dụng. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng một tệp tin index.php để kết hợp các thành phần lại với nhau.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Quản lý sinh viên</title>
</head>
<body>
  <h1>Quản lý sinh viên</h1>
  
  <form method="POST" action="index.php">
    <label for="name">Tên:</label>
    <input type="text" id="name" name="name" required><br>
    
    <label for="age">Tuổi:</label>
    <input type="number" id="age" name="age" required><br>
    
    <button type="submit">Thêm sinh viên</button>
  </form>
  
  <br>
  
  <table>
    <tr>
      <th>Tên</th>
      <th>Tuổi</th>
    </tr>
    
    <?php foreach ($students as $student) { ?>
    <tr>
      <td><?php echo $student->getName(); ?></td>
      <td><?php echo $student->getAge(); ?></td>
    </tr>
    <?php } ?>
  </table>
</body>
</html>

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng HTML và PHP để tạo một giao diện người dùng cho ứng dụng quản lý sinh viên. Chúng ta đã sử dụng một biểu mẫu để thêm sinh viên mới và hiển thị danh sách sinh viên từ Model.

Tổng kết

Mô hình MVC là một mô hình phát triển phần mềm phổ biến được sử dụng trong việc xây dựng các ứng dụng web. Mô hình này giúp tách biệt logic xử lý dữ liệu, giao diện người dùng và quản lý luồng điều khiển của ứng dụng. Việc sử dụng mô hình MVC giúp cho việc phát triển và bảo trì ứng dụng trở nên dễ dàng hơn, vì mỗi thành phần có thể được phát triển và kiểm thử độc lập.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu chi tiết về mô hình MVC là gì và cách sử dụng nó trong việc phát triển ứng dụng. Chúng ta đã xây dựng một ví dụ cụ thể về cách sử dụng mô hình MVC để quản lý danh sách sinh viên. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình MVC và cách áp dụng nó trong việc phát triển ứng dụng.

Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Tổng lực

Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp về Digital Marketing. Giúp các doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và đạt doanh thu nhanh chóng. Bên cạnh đó còn hỗ trợ xây dựng thương hiệu bền vững theo thời gian. 

Liên hệ

icon zalo
nhắn tin facebook
0765828282 gọi điện thoại